اسممــــ ژینوســــ!

ژینوســـ یعنی نویســنده  سرنوشتـــــ خود

کسیــــ که با دستــــــ خودشـــ سرنوشتــــ

 و مسیر زندگیشــــ رو می نویســــِ

و تســـــلیم قضا و قدر نیستــــــ