فیلم دیدن در حد کوری چشم

دانلود کردن موسیقی قبل انتشار خواننده

یاد گرفتن رقص شافل

یادگرفتن سنتور

یادگرفتن عکاسی

نوشتن رمان شاید هم یه چاپ فکر کنم 

فیلمنامه نویس خوبی میشم 

شما چه پیشنهاداتی دارید؟ فیلم چه پیشنهادی می کنید؟

کلا کنکور گند زده به هیجاناتمون