-اونجوری نگام نکن که چشاتو در میارم

+باشه.آروم باش بابا فقط اومدم خودتو ببینم

-خفه شو..تا حالا کدوم گوری بودی؟هان؟

+همش تقصیر تو و همجنساتن که من گند زدم به کل زندگیم.

بخوایی نخوایی امشب باید ازم تمکین کنی

- به من دست نزن کثافت

 و ناگهان جیغ می کشد =/


چیزی نیست. کتابمه غریبگی می کنه!

[ به امتحان فردایش می اندیشد]