امتحانامو خراب کردم. حتی اونایی رو که می گفتم 20 می گیرم رو هم خرابیدم @@
حال درونم به شدت خراب.احساس افسردگی می کنم.اعصابم بهم ریخته حوصله 
این ترم رو ندارم با این اوضاع.به کارنامه فکر می کنم گریم می گیره اصلا 
مرگ ماهی عزیزم از گریه غم انگیزتر است.علت مرگ:گذاشتن برگ گیاه در تنگ 
دلم میخواست مادرمو خفه کنم یعنی!. ماهی من مثل من یه ادم گناهکار بود!
برای همین خیلی دوسش داشتم.
دارم تبدیل میشم به مرده لبخند زن