وی ختم امتحاناتش را اعلام می کند..

باید بگم دیگه تو خونه احساس امنیت نمی کنم!

وی از  پزشک شدن فقط راضی است لباس سفید بپوشد تو بیمارستان راه برود

یه ذکر مصیبت می گم و مجلس رو ترک می کنم:

گرفتن کارنامه ها نزدیک است!